smieci.jpg
Branża komunalna, a kryzys migracyjny.

Branża komunalna w kontekście kryzysu migracyjnego

15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Napływ uchodźców do Polski jest równoznaczny z niesieniem pomocy osobom, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Mimo to, należy również mieć na uwadze zagrożenia wynikające z kryzysu migracyjnego, a także ewentualne wprowadzenie w życie odpowiednich działań i zastosowanie właściwych przepisów. Branża komunalna jest jedną z tych branż, które oprócz pomocy uchodźcom, wprowadza także dodatkowe świadczenia. Wiele samorządów oraz spółek zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi decyduje się m.in. na zastosowanie zmian w deklaracjach odpadowych, ewentualne zwolnienia z opłat czy wprowadzenie dodatkowych regulacji dot. selektywnej zbiórki odpadów.

Pierwszy przykład wsparcia udzielonego uchodźcom przez branżę komunalną można znaleźć w Chełmie. Tamtejsze Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wprowadziło tzw. bon komunalny, w ramach którego możliwe jest „umorzenie bieżących należności za usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym udostępniono lokal na potrzeby mieszkaniowe obywateli Ukrainy”. Z kolei Związek Międzygminny „Czysty Region” z województwa opolskiego zdecydował m.in. o tym, że mieszkańcy, którzy przyjęli do swoich domów Ukraińców nie muszą zmieniać deklaracji odpadowych, a także o odbieraniu odpadów z miejsc spoza gminnego systemu, w których przybywają uchodźcy.

Największym wyzwaniem, z którym przyjdzie się mierzyć wielu gminom, z pewnością będzie nierównomierna proporcja między wzrostem kosztów, jakie ponoszą w związku z gospodarką odpadami komunalnymi oraz dochodami z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców.

Więcej o sytuacji branży komunalnej w kontekście napływu uchodźców z Ukrainy można przeczytać w artykule internetowego portalu Teraz Środowisko

(MCh)

Polecane aktualności
30 maja 2022
Naukowcy z Tokio opracowali papier o właściwościach podobnych do tworzyw sztucznych, a w Niemczech odkryto enzym rozkładający tworzywa PET w ciągu doby. Te innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z pewnością zrewolucjonizują system recyklingu odpadów.
24 maja 2022
Podczas konferencji "Recykling tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości" organizowanej podczas targów PLASTPOL omawiano m.in. wykorzystanie platform do śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie platformy RecoTrace.
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.
01 marca 2022
W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje branżowe. Udzielane wsparcie obejmuje nie tylko zbiórkę potrzebnych rzeczy, leków oraz żywności, ale również przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców.