Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zmiany, które wprowadziła ustawa z dn. 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) (ustawa zmieniająca) tj.  obowiązkową dematerializację akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych.

I tak, od dn. 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a prawa wynikające z posiadanych akcji będą przysługiwały wyłącznie osobom ujawnionym w rejestrze akcjonariuszy.

W myśl noweli Kodeksu Spółek Handlowych, akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będą usiały być zarejestrowane w:

1) Rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy albo
2) W depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej, spółka niebędąca spółką publiczną obowiązana jest do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia  rachunku papierów wartościowych, wybranym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Wybór wskazanego wyżej podmiotu powinien nastąpić przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, które powinno być dokonane do 30 września 2020 r. (art. 16 ust 2 ustawy zmieniające w związku z art. 43 ustawy z dn. 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz.U.2020.875).

Informujemy, iż spółka rozpoczęła proces obowiązkowej dematerializacji akcji i najpóźniej do dnia 31.12.2020 Akcjonariusze spółki zobligowani będą złożyć w spółce dokumenty akcji.

Od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione, które są wybierane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Informujemy, iż spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

 

Wezwania do zwrotu akcji przez akcjonariuszy spółki

Pliki do pobrania

Regulamin i tabela opłat