Polityka prywatności (RODO)

Szanowni Państwo 

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, potocznie zwane ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych lub RODO. Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie i uporządkowanie dotychczas istniejących reguł dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. RODO przyznaje osobom fizycznym nowe uprawnienia w zakresie ochrony ich danych osobowych, zaś ta okoliczność generuje nowe obowiązki po stronie administratorów danych, jak i pozostałych podmiotów przetwarzających dane osobowe. Z powyższych względów przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas danych osobowych. 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych są Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

Inspektor ochrony danych.

Inspektorem danych osobowych jest Grzegorz Kamiński. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Targach Kielce S.A. możliwy jest za pośrednictwem maila: iod@targikielce.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzenia działalności statutowej Administratora w kategoriach osób:

 • wystawcy,
 • uczestnicy konferencji,
 • zwiedzający,
 • kontrahenci oraz inne osoby współpracujące,
 • akredytowani przedstawiciele mediów,
 • monitoring wizyjny.

Dane wystawców, uczestników konferencji i konkursów oraz zwiedzających są przetwarzane  w celu naboru, organizacji i rozliczeń wydarzeń wystawienniczych, konferencji i imprez towarzyszących, przeprowadzenia konkursów, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji oraz wydania nagród i ogłoszenia wyników, przeprowadzenia procedury reklamacyjnej oraz przekazywania informacji o takich wydarzeniach na podstawie:

 • Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Art. 6 pkt 1 lit. a na podstawie wyrażonej zgody.
  • Arkt. 6 pkt 1 lit. b na podstawie zamówień i zawartych umów.
 • Kodeksu cywilnego
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Prawa telekomunikacyjnego
 • Regulaminu Targów.

Dane są pozyskiwane bezpośrednio od ich właścicieli oraz mogą pochodzić z innych źródeł takich jak KRS, CEIDG, foldery reklamowe, katalogi wydawane przez inne firmy wystawiennicze oraz innych publicznie dostępnych źródeł. Przetwarzane kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa reprezentowanej firmy, dane adresowe.

Dane kontrahentów i współpracowników są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów na podstawie:

 • Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Art. 6 pkt 1 lit. b – niezbędne do wykonania umowy lub ich zawarcia,
 • Kodeksu cywilnego.

Dane akredytowanych przedstawicieli mediów są przetwarzane w celu obsługi medialnej organizowanych przez administratora wydarzeń wystawienniczych, konferencji oraz innych imprez towarzyszących na podstawie:

 • Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Art. 6 ust. 1 lit. c - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
  • Art. 6 pkt 1 lit. f – promowanie w mediach i budowanie dobrego wizerunku administratora.

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego są przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ochronie jego mienia na podstawie:

 • Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Art. 6 pkt 1 lit. f - zastosowanie monitoringu wizyjnego i systemu kontroli dostępu dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora.

To przetwarzanie dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie należącym do administratora.

 

Odbiorcy Danych. Dane wystawców, uczestników konferencji i konkursów oraz zwiedzających są przekazywane wyłącznie firmom współpracującym z administratorem w celu prawidłowej realizacji wydarzeń wystawienniczych, konferencji i imprez towarzyszących, przeprowadzenia konkursów. W pozostałych kategoriach Administrator nie przekazuje danych. Administrator nie przekazuje również danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia działalności statutowej Administratora.

Dane wystawców, uczestników konferencji i konkursów oraz zwiedzających są przechowywane wyłącznie w celu przekazywania informacji o wystawach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych w Targach Kielce oraz realizacji innych ustawowych obowiązków. Dane będą przechowywane do odwołania, nie dłużej niż lat 10.

Dane kontrahentów i współpracowników są przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu i rozliczeniu umowy.

Dane akredytowanych przedstawicieli mediów są przechowywane do czasu zakończenia wydarzenia, na które prowadzona jest akredytacja

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego są przechowywane do 30 dni.

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych: prawo do uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:
  • informacji o celach przetwarzania danych osobowych,
  • informacji o kategoriach danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
  • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane,
  • informacji o możliwości skorzystania właściciela danych z praw w zakresie ochrony tych danych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw,
  • informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub do uzupełnienia niekompletnych danych,
 • żądania usunięcia danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
 • właściciel cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych osobowych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
  • gdy ich właściciel kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez Administratora prawidłowości tych danych,
  • gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a właściciel sprzeciwił się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
  • gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one właścicielowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać dane osobowe, wyłącznie za zgodą ich właściciela lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które może być wniesione w dowolnym momencie z przyczyn związanych z szczególną sytuacją ich właściciela, wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych. Administrator nie może w dalszym ciągu przetwarzać tych danych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności ich właściciela lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Właściciel ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
  • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której właściciel tych danych jest stroną lub są one potrzebne do podjęcia działań przed zawarciem umowy z Administratorem danych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu Administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez właściciela dane, które spełniają łącznie następujące warunki:
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych,
  • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  • wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy właściciel uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Zgłoszenia realizacji swoich praw należy wnosić pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną, korzystając i informacji podanej w części dotyczącej Administratora danych lub Inspektora ochrony danych.

 

Wykorzystywanie plików cookies.

W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookie to dane informatyczne (np. pliki tekstowe), które zapisywane są na urządzeniu użytkownika, czyli tablecie, telefonie czy komputerze. Mogą one zawierać nazwę domeny naszego serwisu, czas przechowywania i inne informacje. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osób.

Przeglądarka internetowa, automatycznie przekazuje do naszego serwisu internetowego niektóre anonimowe dane, takie jak adres IP urządzenia, wersję przeglądarki i inne. Anonimowe dane gromadzone w ten sposób ułatwiają Państwu korzystanie z naszego serwisu, a nam dostarczają informacji dotyczących aktywności jego użytkowników.

Pliki cookie mają na celu:

 • zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszego serwisu internetowego (ciasteczka Google Analytics) – zbieramy informacje o liczbie wizyt, ich średniej długości czy ilości odwiedzanych podstron. Umożliwia nam to lepsze dostosowanie strony do oczekiwań
  i potrzeb użytkowników.
 • zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np.
  w zakresie wybranego rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • rozpoznanie urządzenia użytkownika - aby wyświetlane treści były czytelne
 • podniesienie komfortu użytkowania naszego serwisu.

Administrator wykorzystuje  ciasteczka również do celów reklamowych. Zapamiętane zachowania użytkownika w serwisie umożliwią dostosowanie reklamy naszych produktów do Państwa zainteresowań (ciasteczka Google AdWords). Przeglądając nasz serwis wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie przez Administratora. Jeśli pliki te nie mają być zapisywane należy zmienić ustawienia przeglądarki na Państwa urządzeniach a potrzebne informacje można znaleźć w funkcjach pomocy przeglądarki.

Serwis internetowy zawiera linki prowadzące do portali społecznościowych, np. Facebooka. Jeśli korzystacie Państwo z naszej strony będąc zalogowanym na danym portalu, może dojść do przekazania temu portalowi informacji dotyczących sposobu korzystania z  naszego serwisu.

 

Pozostałe informacje

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla realizacji określonych wyżej celów jest obowiązkowe, ich nie podanie uniemożliwi realizację zadań wyznaczonych przez cel przetwarzania. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. W przypadku zmiany celu przetwarzania Administrator przekaże Państwu odpowiednią informację.