cargo-lot.jpg

Cargo w nowej rzeczywistości

01 lipca 2020
LOT Cargo zrealizował już 166 rej­sów w ramach operacji #CARGOdlaPolski. Jak zapowiada Michał Grochowski – tych lotów będzie jeszcze więcej. Dzięki projektowi przewoźnika skutecznie przetransportowano sprzęty i materiały medyczne do szpitali i placówek medycznych. W wywiadzie, który poprowadziła Joanna Wieczorek, ekspert Prawa Lotniczego z Kancelarii Dentons więcej także o nowej rzeczywistości biznesowej

Joanna Wieczorek: Panie Dyrektorze, zale­d­wie kilka tygo­dni temu byli­śmy świad­kami set­nego lotu w ramach przed­się­wzię­cia #CARGOdlaPolski. Jak Państwo czu­je­cie się w nowej rze­czy­wi­sto­ści, gdzie cargo odgrywa tak eks­po­no­waną rolę w ramach biz­nesu PLL LOT?
Michał Grochowski: Dla każ­dego prze­woź­nika to nowa rze­czy­wi­stość biz­ne­sowa, dla LOT‑u dodat­kowo także misja do wypeł­nie­nia. LOT Cargo zre­ali­zo­wał już 166 rej­sów w ramach ope­ra­cji #CARGOdlaPolski – a będzie ich jesz­cze wię­cej!
Nadrzędnym celem w dobie koro­na­wi­rusa jest sku­teczne prze­trans­por­to­wa­nie sprzę­tów i mate­ria­łów medycz­nych dla szpi­tali oraz pla­có­wek medycz­nych w całej Polsce. Do chwili obec­nej prze­wieź­li­śmy łącz­nie aż 3596 ton lub 22 600 m³ środ­ków ochron­nych i prze­le­cie­li­śmy w tym celu 1 328 000 km. Realizujemy naszą misję kon­se­kwent­nie i z zapa­łem, który poka­zują wszy­scy pra­cow­nicy i nasi part­ne­rzy zaan­ga­żo­wani w pro­ces. Linia lot­ni­cza jest machiną, która do spraw­nego funk­cjo­no­wa­nia potrze­buje przede wszyst­kim dobrych ludzi, dzia­ła­ją­cych z pasją i deter­mi­na­cją.
Z per­spek­tywy funk­cji Dyrektora Biura Cargo i Poczty, naj­bar­dziej cie­szę się, że w tym peł­nym wyzwań okre­sie mój zespół jest zaan­ga­żo­wany w pomoc dla służby zdro­wia.

106667258-2999744293476887-4180435387980124243-o.jpg [69.64 KB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.W.: Często sły­szę, że #CARGOdlaPolski jest prze­dłu­że­niem pro­jektu #LOTdoDomu.
M.G.: #CARGOdlaPolski to odpo­wiedź LOT‑u na sytu­ację epi­de­miczną – musimy przy­wieźć do Polski kom­bi­ne­zony ochronne, maseczki, ręka­wiczki i sprzęt medyczny przede wszyst­kim z Chin, gdzie są pro­du­ko­wane. Aktualnie trans­port jest obwa­ro­wany róż­nymi ogra­ni­cze­niami, np. wizo­wymi lub doty­czą­cymi załóg, zaś gra­nice mię­dzy wie­loma kra­jami są nadal zamknięte. W związku z tym musimy mie­rzyć się z wie­loma wyzwa­niami. Od początku pan­de­mii dostar­czy­li­śmy towary i mate­riały nie­zbędne do walki z koro­na­wi­ru­sem, współ­pra­cu­jąc z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i agen­dami rzą­do­wymi.
W momen­cie, kiedy ope­ra­cja #LOTdoDomu została zakoń­czona, #CARGOdlaPolski prze­jęło pierw­szo­pla­nową rolę w biz­ne­sie LOT‑u. Rejsy roz­po­czę­li­śmy 17 marca, przy­wo­żąc pierw­sze trans­porty mate­ria­łów ochron­nych i sprzętu medycz­nego, a pro­jekt ruszył w peł­nym wymia­rze 5 kwiet­nia. Cargo przy­wo­zimy głów­nie z Chin, m.in. z Szanghaju, który jest nowym lot­ni­skiem dla PLL LOT, wró­ci­li­śmy także do Pekinu. Lot, który reali­zo­wa­li­śmy z Szanghaju 5 kwiet­nia, długo pozo­sta­nie w naszej pamięci, albo­wiem po raz pierw­szy ładu­nek cargo przy­le­ciał także na sie­dze­niach samo­lotu Boeing 787 Dreamliner. W tej spe­cy­ficz­nej sytu­acji, musie­li­śmy nauczyć się adap­ta­cji dłu­go­dy­stan­so­wej floty do potrzeb biz­ne­so­wych. Obecnie całe nasze samo­loty wypeł­nia towar. Nad tym, aby cały pro­ces prze­bie­gał spraw­nie, a wnę­trza samo­lo­tów pozo­stały nie­na­ru­szone, czuwa wiele zespo­łów m.in. pra­cow­nicy działu pro­duktu odpo­wia­da­jący za zabez­pie­cze­nie jako­ści i zapew­nie­nie wyso­kich stan­dar­dów kabiny dla pasa­że­rów.

J.W.: No wła­śnie – pro­szę nam zdra­dzić jakie zespoły są zaan­ga­żo­wane w orga­ni­za­cję ope­ra­cji lot­ni­czych cargo?
M.G.: Zespół LOT Cargo glo­bal­nie liczy ponad 65 osób i rośniemy w siłę. Dodatkowo mamy zespoły wspo­ma­ga­jące, dzia­ła­jące wewnątrz struk­tur firmy, tj. Siatkę, Operacje czy — Technikę. Dzięki rej­som cargo moż­liwe jest zapla­no­wa­nie pracy wielu zawo­dom z sek­tora lot­ni­czego: pilo­tom, obsłu­dze lot­nisk, spe­dy­to­rom, kon­tro­le­rom ruchu, agen­tom han­dlin­go­wym, a na potrzeby lotów powstają nowe funk­cje, np.: na lotach long-hau­lo­wych zabez­pie­czamy nad­zór ładunku w kabi­nie Dreamlinera poprzez wynaj­mo­wa­nie spe­cjal­nej osoby, któ­rej zada­niem jest odpo­wied­nie zapla­no­wa­nie roz­miesz­cze­nia towaru. Te osoby muszą posia­dać także sto­sowną wie­dzę, rekru­tu­jemy je przede wszyst­kim wśród naszych pra­cow­ni­ków, któ­rzy znają wyma­ga­nia i obostrze­nia branży lot­ni­czej. W obec­nym trud­nym cza­sie, dzięki rej­som cargo, flota LOT cały czas jest w użytku, a dodat­kowo pełni bar­dzo ważną funk­cję dla spo­łe­czeń­stwa.

J.W.: Wspólnie z Kamilem Rarakiem, Kierownikiem Działu Produktów Specjalnych i Szkoleń, zaini­cjo­wali Panowie pro­jekt LOT cargo cool chain solu­tion. Dlaczego jest to jeden z waż­niej­szych pro­jek­tów dla Państwa linii lot­ni­czej?
M.G.: PLL LOT sta­nął na czele grupy firm zorien­to­wa­nych na roz­wój oferty w zakre­sie trans­portu far­ma­cji w kwiet­niu 2018 r. Był to ele­ment stra­te­gii wypra­co­wa­nej zimą 2017 roku, zaini­cjo­wa­niem tego dzia­ła­nia było zapro­sze­nie ze strony IATA. Proces ubie­ga­nia się o cer­ty­fi­ka­cję IATA CEIV Pharma przez Biuro Cargo i Poczty PLL LOT roz­po­czę­li­śmy for­mal­nie w listo­pa­dzie 2018 r.
Poprzez sze­reg spe­cja­li­stycz­nych szko­leń oraz audy­tów IATA, wdra­ża­li­śmy w naszej fir­mie sys­tem jako­ści, bazu­jący na licz­nych pro­ce­du­rach oraz instruk­cjach doty­czą­cych obsługi prze­sy­łek tem­pe­ra­tu­ro­wych, w tym prze­sy­łek far­ma­ceu­tycz­nych.
Naszym nad­rzęd­nym celem było przy­go­to­wa­nie zarówno dla pol­skiego, jak i zagra­nicz­nego rynku far­ma­ceu­tycz­nego, nie­za­wod­nego pro­duktu speł­nia­ją­cego wymogi IATA, GDP oraz WHO. Dzięki temu – w 2019 r. prze­wieź­li­śmy ponad 1600 ton pro­duk­tów tem­pe­ra­tu­ro­wych, a wśród nich ponad 350 ton leków i pro­duk­tów far­ma­ceu­tycz­nych.

J.W.: Czy pla­nują Państwo dal­szy roz­wój LOT Cargo Cool chain solu­tion i w jaki spo­sób będzie­cie go reali­zo­wać?
M.G.: Naszym naj­waż­niej­szym celem w tym zakre­sie jest pozy­tywne przej­ście audytu koń­co­wego IATA, któ­rego zwień­cze­niem będzie uzy­ska­nie Certyfikatu IATA CEIV Pharma. Z uwagi na glo­balny kry­zys epi­de­mio­lo­giczny, pro­ces ten musiał zostać prze­su­nięty z marca na lipiec tego roku. Dzięki tym upraw­nie­niom – wej­dziemy do pierw­szej ligi linii lot­ni­czych zaj­mu­ją­cych się prze­wo­zami pro­duk­tów PIL (z ang. oraz IATA TCR – PIL to kod han­dlin­gowy dla pro­duk­tów far­ma­ceu­tycz­nych). Będziemy też jed­no­cze­śnie pierw­szą linią lot­ni­czą w Europie Środkowo-Wschodniej, która będzie posia­dała taki Certyfikat. Proszę także pamię­tać, że nasi pod­wy­ko­nawcy świad­czący usługi w zakre­sie han­dlingu, obsługi ter­mi­na­lo­wej czy też firmy prze­wo­zowe reali­zu­jące w naszym imie­niu prze­wozy RFS, rów­nież muszą speł­niać nasze wymogi w zakre­sie obsługi prze­sy­łek tem­pe­ra­tu­ro­wych.
W dobie glo­bal­nego kry­zysu gospo­dar­czego, sta­ramy się wspie­rać naszych part­ne­rów biz­ne­so­wych zarówno w zakre­sie importu jak i eks­portu far­ma­ceu­ty­ków reali­zo­wa­nych w opar­ciu o siatkę połą­czeń PLL LOT S.A.

J.W.: Jakie są bariery roz­woju pro­jektu LOT Cargo Cool chain solu­tion – mam na myśli te legi­sla­cyjne, ryn­kowe, ale także tech­no­lo­giczne?
M.G.: Produkty far­ma­ceu­tyczne z natury rze­czy należą do grona towa­rów naj­bar­dziej war­to­ścio­wych – zarówno pod wzglę­dem ich ceny za kg, ale przede wszyst­kim tego, że nie­rzadko są to leki ratu­jące ludz­kie życie.
Dostawa takich towa­rów w jak naj­krót­szym cza­sie (wyko­rzy­stu­jąc np. loty bez­po­śred­nie) przy zacho­wa­niu odpo­wied­nich warun­ków tem­pe­ra­tu­ro­wych, to klu­czowy ele­ment całego łań­cu­cha logi­stycz­nego na końcu któ­rego stoi pacjent.
Aby ten mecha­nizm dzia­łał spraw­nie, każde z ogniw tegoż łań­cu­cha musi speł­niać sze­reg wymo­gów oraz sto­so­wać jed­na­kowe zasady i pro­ce­dury (od nadawcy, przez firmy spe­dy­cyjne i agen­tów han­dlin­go­wych po linie lot­ni­cze).
Ograniczeniem w tym zakre­sie są prze­pisy prawne i bran­żowe wytyczne, a cza­sem ich brak (jak np. w przy­padku obsługi towa­rów nie­bez­piecz­nych czy prze­wozu żywych zwie­rząt), co wymu­sza na pod­mio­tach zaj­mu­ją­cych się obsługą prze­sy­łek PIL cho­ciażby koniecz­no­ści szko­le­nia per­so­nelu, czy – selek­cji pod­mio­tów mogą­cych orga­ni­zo­wać takie trans­porty. Konsekwencją zbyt libe­ral­nego podej­ścia do tego tematu mogą być m.in. prze­kro­cze­nia tem­pe­ra­tu­rowe spo­wo­do­wane nie­wła­ściwą obsługą oraz nie­wi­dzialne ludz­kim okiem uszko­dze­nia leków powo­du­jące zmiany ich wła­ści­wo­ści fizyko-che­micz­nych. Bardzo dbamy, aby takie rze­czy nie miały miej­sca.

J.W.: Jakie roz­wią­za­nia pole­ga­jące na machine lear­ning i arti­fi­tial intel­li­gence (AI) sto­suje Dział Cargo PLL LOT? Łukasz Kachaniuk – Starszy Specjalista ds. sprze­daży cargo w roz­mo­wie ze mną, pod­kre­ślał, że Państwo bar­dzo inwe­sto­wali i inwe­stują w trans­for­ma­cję cyfrową pro­ce­sów CARGO.
M.G.: Tak zga­dza się. Aktualnie w codzien­nej pracy w LOT Cargo wspie­ramy się narzę­dziami ana­li­tycz­nymi takimi jak sze­roko rozu­miane Data Analytics, które umoż­li­wiają zespo­łowi wyko­ny­wa­nie pogłę­bio­nych ana­liz, a także korzy­sta­nie z peł­nego zakresu zaso­bów danych, które uła­twiają two­rze­nie trans­for­ma­tyw­nych roz­wią­zań w skali firmy. Wyniki są pre­zen­to­wane w cza­sie rze­czy­wi­stym w postaci róż­nego rodzaju zesta­wień zarząd­czych. W znacz­nym stop­niu uła­twia to pracę mena­dże­rom, i pozwala przede wszyst­kim na szyb­kie reago­wa­nie w zmie­nia­ją­cym się świe­cie biz­nesu cargo. Rozwiązanie umoż­li­wia też dostar­cza­nie naszym part­ne­rom biz­ne­so­wym prze­two­rzo­nych danych w for­mie sta­ty­styk na temat kon­kret­nych ana­liz, co pozwala na poprawę dzia­łań mar­ke­tin­go­wych i zwięk­sze­nie sprze­daży.
Jednocześnie w pro­ce­sie ofer­to­wa­nia wspo­ma­gamy się sys­te­mem Quote Module firmy Champ. Dzięki temu uszy­temu na miarę roz­wią­za­niu możemy w efek­tywny spo­sób uwzględ­niać potrzeby naszych klien­tów, a tym samym mak­sy­ma­li­zo­wać sprze­daż, przy jed­no­cze­snym udroż­nie­niu komu­ni­ka­cji pomię­dzy sprze­dażą, a ope­ra­cjami. Moduł ten, uspraw­nia pro­ces two­rze­nia ofert, auto­ry­za­cji, dys­try­bu­cji sta­wek do klien­tów, co po szyb­kiej auto­ry­za­cji pozwala na auto­ma­tyczną kon­wer­sję oferty na rezer­wa­cję.
Kolejnym narzę­dziem jest DG Autocheck IATA. Jako pierw­sza linia w Europie wdro­ży­li­śmy to narzę­dzie w naszej codzien­nej obsłu­dze towa­rów DGR. Wdrożenie narzę­dzia, które umoż­li­wia cyfrową akcep­ta­cję i wery­fi­ka­cję mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych spra­wia, że LOT jest jed­nym z nie­wielu prze­woź­ni­ków na świe­cie, który gwa­ran­tuje naj­wyż­szy świa­towy poziom bez­pie­czeń­stwa prze­wozu tych mate­ria­łów, zwięk­sza też efek­tyw­ność ich transportu. Wszystkie te roz­wią­za­nia to wyraz naszych dążeń do tego, by mieć naj­no­wo­cze­śniej­sze, naj­sku­tecz­niej­sze i naj­bar­dziej korzystne dla klien­tów narzę­dzia.

J.W.: Czy pla­nują Państwo dal­sze zmiany w duchu trans­for­ma­cji cyfro­wej w związku ze wzro­stem zna­cze­nia Cargo?
M.G.: W obec­nej sytu­acji ryn­ko­wej spo­wo­do­wa­nej COVID-19, ciężko mówić o pla­nach krót­ko­ter­mi­no­wych i wdro­że­niach IT. Z pew­no­ścią jed­nak, gdy tylko sytu­acja na to pozwoli, będziemy dalej roz­wi­jać nasze pro­dukty, tak by mogły być jak naj­efek­tyw­niej­szym narzę­dziem dla naszych klien­tów.
LOT Cargo dyna­micz­nie się roz­wija i sta­wia na inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia, dzięki któ­rym szybko reagu­jemy na potrzeby rynku i klien­tów. A to jest dla nas pod­stawa w funk­cjo­no­wa­niu i w speł­nie­niu celu jakim jest bycie lide­rem rynku CEE w prze­wo­zach towa­rów.

J.W.: Cargo PLL LOT w naj­bliż­szej przy­szło­ści – pro­szę podzie­lić się z czy­tel­ni­kami „Lotnictwo Aviation International” pla­nami?
M.G.: Cargo zawsze było ważne dla LOT‑u. Nie wszy­scy wie­dzą, ale w 2019 r. zosta­li­śmy naj­więk­szym prze­woź­ni­kiem cargo w Polsce i dru­gim naj­więk­szym w Europie Środkowej i Wschodniej. Dolny pokład naszych Dreamlinerów latał zawsze pełny, obroty rosły, a także poja­wiały się nowe kate­go­rie pro­duk­tów, jak wyżej wspo­mniane far­ma­ceu­tyki.
W związku z epi­de­mią kon­cen­tru­jemy się głów­nie na long-hau­lach medi­cal cargo reali­zo­wa­nych z Chin, nato­miast szu­kamy szans biz­ne­so­wych także w kra­jach euro­pej­skich. Mogę tutaj wska­zać trans­porty reali­zo­wane do Budapesztu czy ope­ra­cje samo­lo­tami typu Dash Q400 w Europie.
Eksperci wie­dzą, że glo­bal­nie 85% towa­rów jest trans­por­to­wana w dol­nej czę­ści kabiny samo­lo­tów w ramach rej­sów pasa­żer­skich. W wyniku ogra­ni­cze­nia tych prze­wo­zów, podaż prze­strzeni cargo dra­stycz­nie spa­dła. Tym samym poja­wił się gigan­tyczny popyt, powo­du­jący wzrost cen za trans­port.
Nasza obecna dzia­łal­ność to więc próba dopa­so­wy­wa­nia się do zmie­nia­ją­cych warun­ków i wyko­rzy­sty­wa­nie szans jakie daje nam nowa sytu­acja. Mamy plany, aby latać do miejsc, do któ­rych do tej pory nie lata­li­śmy nawet z pasa­że­rami. Często powta­rzam mojemu zespo­łowi, że kry­zys to jest ten czas, kiedy słabi odpa­dają, a mocni rosną w siłę. Wierzę, że mój zespół jak i spółka PLL LOT wła­ści­wie czer­pie z poten­cjału LOT Cargo. Naszym celem i ambi­cją jest pozy­ska­nie i utrzy­ma­nie pozy­cji lidera cargo w tej część świata i to jest nasz kurs na naj­bliż­szy czas.

J.W.: Dziękuję za roz­mowę.

Źródło: http://zbiam.pl/

(AO)

Polecane aktualności
23 listopada 2020
Prezes Zarządu Targów Kielce otrzymał lotnicze Honorowe Wyróżnienie Roku za całokształt wybitnej działalności dla lotnictwa polskiego.
20 września 2020
Od 19 do 20 września podczas Targów Lotniczych Aviation Expo nie zabrakło tematów związanych z dronami, które w ostatnim czasie stały się bardzo popularne
20 września 2020
Klub Modelarstwa Sportowego z Kielc podczas Targów Lotniczych prezentuje symulator MASIM. Chętnych do spróbowania swoich sił za sterami nie brakuje.
19 września 2020
W ramach Targów Lotniczych Aviation Expo odbyła się konferencja dedykowana branży lotniczej
19 września 2020
Targi Lotnicze AVIATION Expo to doskonała okazja nie tylko na obejrzenie najnowszych samolotów lekkich i ultralekkich, ale także możliwość rozmowy z pilotami statków powietrznych. A Ci przekonują: latać każdy może!
19 września 2020
Targi Lotnicze Aviation Expo rozpoczęły się dziś w Targach Kielce. Wydarzenie dedykowane branży lotniczej to połączenie ciekawych ekspozycji, podniebnych debiutów, innowacyjnych technologii i branżowych konferencji. Targi potrwają do niedzieli, 20 września.
18 września 2020
Nie możesz uczestniczyć osobiście w targach Aviation Expo? Mamy dla Ciebie idealną propozycję
17 września 2020
Wszyscy, którzy marzą od zawsze o własnym samolocie powinni pojawić się od 19 do 20 września na targach Aviation Expo
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy