IZBA GOSPODARCZA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Opis
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej – zrzesza przede wszystkim organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej. Do Izby należą także producenci taboru, placówki naukowo-badawcze oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz komunikacji miejskiej. W sumie w Izbie zrzeszonych jest ponad 220 członków. IGKM istnieje od marca 1991 r., kontynuując tradycję współpracy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, realizowaną wcześniej w ramach innych organizacji.

Główne cele działalności:
• Inicjowanie projektów regulacji prawnych w zakresie komunikacji miejskiej oraz ich opiniowanie.
• Upowszechnianie najnowszych osiągnięć w zakresie komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem zagadnień organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych.
• Organizowanie wzajemnej współpracy członków Izby i wymiana informacji we wszystkich interesujących dziedzinach.
• Stwarzanie warunków do równoprawnej konkurencji pomiędzy przewoźnikami komunalnymi i prywatnymi.
• Stwarzanie warunków do wolnej, ale uczciwej konkurencji wśród producentów taboru, jego wyposażenia, elementów infrastruktury oraz oferentów usług dla komunikacji miejskiej.
• Prowadzenie bazy danych o komunikacji miejskiej w Polsce.
• Współpraca międzynarodowa.

Podstawowe formy działania:
• monitorowanie obecnego stanu prawnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz uczestniczenie w procesie legislacyjnym,
• organizacja zjazdów, konferencji, seminariów, komisji branżowych, szkoleń i warsztatów,
• konsultacje, opinie i ekspertyzy,
• publikacje drukowane i elektroniczne,
• portal branżowy.
Branża
Pojazdy lokalnego transportu zbiorowego
Pokaż podobne firmy