Marketing

Edyta Chajda
Edyta Chajda
41 365 13 89
510 932 222
Katarzyna Detka
Katarzyna Detka
41 365 13 70
664 468 097
Justyna Gawęcka
Justyna Gawęcka
41 365 13 49
503 949 068
Edyta Kasznia
Edyta Kasznia
41 365 14 22
518 322 172
Monika Kowalczyk
Monika Kowalczyk
41 365 13 02
606 731 835
Katarzyna Rosołowska
Katarzyna Rosołowska
41 365 12 35
Marta Rodak
Marta Rodak
41 365 13 17
797 339 446
Diana Litwin-Dolezińska
Diana Litwin-Dolezińska
41 365 13 23
660 543 366
Kateryna Radkovets
Kateryna Radkovets
518 419 752
Mateusz Bobek
Mateusz Bobek
41 365 12 50
517 759 174
Emilia Kaczor
Emilia Kaczor
41 365 12 17
797 339 449