Odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój

Biznes musi coraz bardziej troszczyć się o ludzi, zarówno  o swoich pracowników, jak i społeczność, w której funkcjonuje. Oba te trendy są ze sobą silnie powiązane, gdyż „social responsibility”, staje się „human responsibility”, więc odpowiedzialnością za człowieka. 

Targi Kielce wytyczyły więc sposób zarządzania,  który łączy osiąganie celów ekonomicznych oraz dbałość o środowisko i o wszystkich interesariuszy firmy, a więc o pracowników, klientów, społeczność lokalną i wszystkie grupy otoczenia przedsiębiorstwa. Niemal od początku działalności, firma realizuje przedsięwzięcia w ramach Corporate Social Responsibility (CSR), czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wprowadzając kolejne aktywności i inwestycje, Targi Kielce coraz mocniej akcentują troskę o społeczeństwo, środowisko i pracowników.

Więc CSR firmy ewoluuje w kierunku ESG, czyli Environmental, Social, Governance, podejmując się m.in. realizacji zadań przeciwdziałających zmianom klimatu, reagowania na pilne potrzeby interesariuszy oraz wdrażając aspekty ładu korporacyjnego, który obejmuje strukturę organizacji oraz zapewnia jej przejrzystość i otwartość.  

 

 

csr-strategia1-narzedzia

Narzędzia CSR i ESG obejmują:

 • działania na rzecz społeczeństwa – wspieranie instytucji i osób, współpraca z lokalnymi organizacjami, programy dla dzieci i młodzieży;
 • działania na rzecz środowiska – zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, organizacja wydarzeń służących ochronie środowiska;
 • działania na rzecz pracowników – inwestycje w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników: kursy, szkolenia, programy na rzecz wyrównywania szans, przedsięwzięcia integracyjne;
 • ład korporacyjny - raporty społeczne prezentujące sposób zarządzania przedsiębiorstwem i realizacji strategii firmy z uwzględnieniem działań społecznie odpowiedzialnych; systemy zarządzania – wprowadzanie przejrzystych i skutecznych systemów zarządzania,  in. ISO 9000 (system zarządzania jakością) oraz nowe technologie informatyczne.

 

 


POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TARGÓW KIELCE

 

Działamy z wartościami

 

Cel strategii

Realizacja zasad odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju to ważny element budowy wizerunku nowoczesnej organizacji odpowiedzialnej za otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne. Ten dokument zawiera wskazania dotyczące rozwoju Targów Kielce w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dzięki Strategii organizacja realizuje określone cele oraz monitoruje działania. Inicjatywy są analizowane i modyfikowane w razie potrzeby.

 

Założenia

We wszystkich działaniach firma uwzględnia interes społeczny i kwestie ochrony środowiska, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości przedsiębiorstwa, rozwoju nowych produktów i usług, a także usprawnianiu relacji z interesariuszami. 

 

Sposób działania

Ukazanie dotychczasowych działań i przedstawienie ich z perspektywy CSR, a także stworzenie i ukierunkowanie kolejnych zadań z uwzględnieniem ESG.  

 

Filary Strategii Społecznej Odpowiedzialności Targów Kielce

csr-strategia-I-srodowisko.jpg [121.68 KB]

I. Środowisko

Działania o charakterze stałym:

 • dbałość o kwestie środowiskowe we wszystkich obszarach prowadzonej działalności,
 • segregacja odpadów,
 • archiwizacja dokumentów na dyskach i w chmurze,
 • prowadzenie katalogów wystawców w wersji elektronicznej,
 • wykorzystywanie w druku papieru ekologicznego,
 • organizowanie wydarzeń targowych, konferencji i projektów propagujących ochronę środowiska i promujących odnawialne źródła energii,
 • wykorzystywanie materiałów wielokrotnego zastosowania do wykonywania stoisk dla wystawców.

 

Działania do realizacji:

 • zbudowanie systemu optymalnego zarządzania energią, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych,
 • maksymalne zredukowanie zużycia surowców i materiałów biurowych,
 • równoważenie negatywnego wpływu na środowisko.

csr-strategia-II-spoleczenstwo

II. Społeczeństwo

Działania o charakterze stałym:

 • realizacja programów z partnerami na rzecz rozwoju społecznego w zakresie promocji kultury, edukacji, sportu, oraz prawidłowych postaw społecznych,
 • budowanie partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej na rzecz realizacji wspólnych celów (współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców)
 • reagowanie na pilne potrzeby społeczne,
 • prezentowanie pozytywnego wizerunku Targów Kielce i informowanie o skali działań,
 • uczestniczenie w organizacjach mających wpływ na rozwój gospodarczy, kulturalny, naukowy i wizerunek miasta i regionu, a także publiczne opiniowanie tematów ważnych gospodarczo

Działania do realizacji:

 • prezentacja aktywności Targów Kielce w obszarze CSR i ESG,
 • organizacja lub wspieranie wydarzeń z udziałem mieszkańców niosących wartość emocjonalną, rozwijających społecznie oraz kształtujących pozytywne postawy,
 • zaproszenie mieszkańców do wspólnych obchodów jubileuszu 30-lecia Targów Kielce.

 

III. Pracownicy

csr-strategia-III-pracownicy Działania o charakterze stałym:

 • identyfikacja pracowników z celami i działaniami firmy
 • rozbudowany pakiet badań medycznych
 • coroczna możliwość skorzystania ze szczepienia przeciwko grypie – koszt szczepionki i badania lekarskie pokrywa pracodawca
 • inwestycje w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników (kursy, szkolenia),
 • programy na rzecz wyrównywania szans (zatrudnianie osób niepełnosprawnych)
 • agenda „Witaj” dla osób nowozatrudnionych, która ułatwia poznanie firmy i jej pracowników, co minimalizuje stres związany z nowym miejscem pracy, pozwala zrozumieć, jak firma działa, poznać zadania pracowników i wpływa na integrację z nimi
 • agenda „Do widzenia” dla osób rezygnujących z pracy w firmie, która ułatwia pozostawienie relacji z pracownikami w pozytywnym tonie
 • troska o dobro rodzinne – organizowanie wycieczek, jasełek dla pracowników i ich dzieci
 • integracja – spotkania przed najważniejszymi świętami, jak wigilie, wspólne malowanie bombek, wspólne świętowanie ważnych wydarzeń dla firmy
 • nagroda Pracownik Roku mająca na celu docenienie postaw i działań, które warto naśladować

Działania do realizacji:

 • promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań wśród pracowników, m.in. korzystanie z opakowań wielokrotnego użytku, korzystanie z filtrów do wody.

 

IV. Akcje charytatywne

csr-strategia-IV-akcje-charytatywne Działania o charakterze stałym:

 • podejmowanie inicjatyw mających na celu wsparcie potrzebujących, m.in. Szlachetna Paczka
 • udział w akcji „Podaj pomocną łapkę”, która wspiera bezdomne zwierzęta,
 • wspieranie wydarzeń, których celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie bądź organizacja akcji dla chorych, m.in udział w licytacjach charytatywnych.

 

V. Klient

Działania o charakterze stałym:

 • dostarczanie klientom kompleksowej i profesjonalnej usługi za pomocą nowoczesnego systemu zarządzania CRM,
 • ochrona interesów biznesowych klientów,
 • przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji i uczciwych praktyk biznesowych
 • ochrona danych osobowych.

Działania do realizacji:

 • badanie satysfakcji wystawców i odwiedzających targi poprzez bezpośredni kontakt.

 

Zadania określone w bieżącej strategii odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju  zaplanowane są do roku 2026. Po tym okresie będą one kontynuowane lub modyfikowane.    

 

Wszystkie informacje o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju Targów Kielce zawarte są na stronie www.targikielce.pl/csr.