Streszczenia

Streszczenia prosimy przesyłać do dnia 30.06.2022 r. na adres: womp@womp.com.pl

Autorzy streszczeń otrzymają powiadomienie o przyjęciu pracy oraz formie i czasie jej prezentacji. W zależności od decyzji Organizatora Autorzy streszczeń będą mieli możliwość prezentacji w formie:

 • posteru* podczas sesji posterowej - format A0 (21-22.10.2022 r.)
 • wystąpienia (ok 15 min) podczas sesji konferencyjnych (21-22.10.2022 r.)

*Autorzy we własnym zakresie przygotowują poster.

Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej autora wskazanego jako prezentującego pracę.

 

Regulamin zgłaszania streszczeń:

 1. Streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim.
 2. Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Powszechnie stosowane skróty są dopuszczalne, inne powinny być wyjaśnione.
 3. Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail na adres womp@womp.com.pl
 4. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów
  i kierownika jednostki na nadesłanie pracy.
 5. Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 30.06.2022 r.
 6. Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez członków Komitetu Naukowego.
 7. Autorzy otrzymają powiadomienie o przyjęciu pracy oraz czasie jej prezentacji.
 8. Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio publikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.

Układ streszczenia:

 • tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI)
 • pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów; w pracach realizowanych przez autorów z różnych ośrodków, afiliacje należy zaznaczyć kolejnymi liczbami pisanymi
  w indeksie górnym po nazwisku autora; tą samą liczbę w indeksie górnym należy umieścić przed afiliacją autora
 • podkreślenie nazwiska osoby prezentującej doniesienie
 • nazwa instytucji, miejscowość, email
 • treść streszczenia (maksymalnie 400 słów) podzielona na następujące części, każda zaczynająca się od nowego wiersza: Wprowadzenie, Cel, Materiał, Metody, Wyniki, Wnioski
 • dokument w formacie Microsoft WORD: *doc, *docx
 • czcionka: Times New Roman
 • rozmiar czcionki: 12
 • interlinia: 1,5
20-22.10.2022