bezpieczny-biznes

 

Wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, obowiązujące w Targach Kielce S.A.

 

Zasady bezpieczeństwa w pigułce

 

bezpieczny-biznes I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na terenie spółki Targi Kielce S.A.

 1. Wprowadzono procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego, w szczególności o braku występowania objawów chorobowych
  u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
 2. Zapewnione są środki ochrony osobistej dla pracowników i osób zatrudnionych przez spółkę: maseczki, rękawice jednorazowe i preparaty do dezynfekcji rąk.
 3. Spotkania i narady wewnętrzne, są przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach i z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów odległości pomiędzy osobami.
 4. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 poza miejscem świadczenia usług ma obowiązek niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od świadczenia pracy w spółce.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa na targach

 

TERENY WYSTAWIENNICZE

 1. Zmienia się sposób organizacji przestrzeni wystawienniczych (w halach, w Centrum Kongresowym, na terenie zewnętrznym) poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.
 2. Każda osoba przebywająca na terenie spółki podczas organizacji wydarzeń ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem), o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem, rekomenduje się noszenie rękawiczek jednorazowych.
 3. Na terenie obiektu targowego umożliwia się zakup
 4. Na terenie spółki zainstalowano odpowiednią liczbę pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
 5. Prowadzony jest system rejestracji wszystkich uczestników wydarzeń jak: wystawcy, uczestnicy konferencji, media, zwiedzający, osoby świadczące usługi.
 6. W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście preferowana jest sprzedaż biletów w trybie online.
 7. Na terenie obiektów spółki podczas organizowanych wydarzeń (targi, konferencje itp.) wprowadza się zakaz roznoszenia ulotek oraz działań, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi. Uczestnikom wydarzeń (wystawcom, organizatorom i uczestnikom konferencji itp.) zaleca się wykorzystywanie stojaków na materiały reklamowe, gazety itp. 

 

 STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

 1. Prowadzona jest rejestracja wszystkich uczestników wydarzeń organizowanych na terenie spółki, w celu pozyskania danych osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych na terenie spółki. Każdy uczestniczący w wydarzeniach (wystawcy, uczestnicy konferencji
  i innych spotkań, zwiedzający, media, osoby świadczące usługi itp.) składa obowiązkową deklarację epidemiologiczną.
 2. Na wydarzenia organizowane na terenie spółki mogą wejść wyłącznie osoby uprawnione
  i posiadające dokumenty wstępu tj. zgłoszeni i zarejestrowani wystawcy, uczestnicy konferencji i innych spotkań, zarejestrowani zwiedzający, zarejestrowane osoby świadczące usługi oraz zarejestrowani przedstawiciele mediów.
 3. Wydziela się odrębne drogi komunikacji dla uczestników wydarzeń odbywających się na terenie spółki – inne dla gości wchodzących podczas wydarzeń na teren spółki, inne dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
 4. Dla gości oczekujących na wejście na wydarzenia odbywające się na terenie spółki, wydzielono bezpieczne strefy kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 2 m.
 5. Wprowadzono bezdotykową formę weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.
 6. W celu weryfikacji liczby osób przebywających jednocześnie na terenie obiektu, w którym odbywa się wydarzenie wprowadzono system liczenia osób.
 7. W strefach wejścia, prowadzona jest weryfikacja czy wchodzący mają na twarzy maseczkę (przyłbicę lub inny materiał), jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Prowadzony będzie bezdotykowy pomiar temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 9. Przygotowano zamknięte, odizolowane i odpowiednio dezynfekowane pomieszczenia („izolatorium”) dla osób z objawami infekcji.

 

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów, punkty informacyjne itp.)

 1. Ograniczona została liczba punktów obsługi do niezbędnego minimum, a umożliwiona, w jak najszerszym stopniu, obsługa online.
 2. Stanowiska w punktach obsługi wyposażono w osłony z plexi.
 3. Do pracy dopuszczani są jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, oraz wyposażeni w maseczki / przyłbice ochronne, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 4. Przygotowano bezpieczne strefy kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 2 metry. Wyznaczono miejsca (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 2 metrów od osoby obsługującej.
 5. Powierzchnie lady recepcyjnej w punkcie obsługi dezynfekuje się nie rzadziej niż co godzinę.
 6. Preferowane są rozliczenia bezgotówkowe, terminale płatnicze zabezpieczone folią oraz dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.

 

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

 1. Rekomenduje się Wystawcom planowanie zabudowy stoisk bardziej otwartych/przestrzennych tzn. w miarę możliwości ograniczenie różnego rodzaju ciasnych pomieszczeń (np. do spotkań/rozmów, zapleczy socjalnych).
 2. W przypadku planowania na powierzchni stoiska dodatkowych pomieszczeń do rozmów/spotkań należy zapewnić zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 2 m oraz zastosować dodatkowe osłony dla osób siedzących naprzeciwko siebie.
 3. W przypadku zabudowy stoisk z wykorzystaniem konstrukcji piętrowej należy zapewnić szerokie schody lub schody jednokierunkowe – dodatkowo na wejściu i/lub zejściu z piętra należy zaplanować miejsce na dozowniki do dezynfekcji.
 4. Rekomenduje się Wystawcom stosowanie elementów zabudowy stoiska o gładkich powierzchniach, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji (np. blaty lad informacyjnych, blaty stołów, drzwi do zamykanych pomieszczeń o systemie „wahadłowym”).
 5. Przy powierzchni stoiska, na którym brak możliwości zachowania odległości 2 m pomiędzy osobami, rekomenduje się Wystawcom zaplanowanie lady wystawienniczej do prowadzenia rozmowy ze specjalnym ekranem ochronnym od frontu stoiska.   
 6. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących dla personelu. Zaleca się również ustawienie płynów dezynfekujących dla gości odwiedzających stoisko.
 7. Przy organizacji przestrzeni gastronomicznej na stoisku należy zachować bezpieczną odległość między blatami stolików (liczoną od ich brzegów). Odległość ta musi wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
 8. Zaleca się Wystawcom oraz wszystkim organizatorom i uczestnikom wydarzeń organizowanych na terenie spółki, aby w miarę możliwości materiały dla gości były dostępne tylko w wersji online.  
 9. W trakcie montażu i demontażu stoisk firmy zabudowujące i dostawcy zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.   
 10. Liczbę dostępnych miejsc siedzących na terenach, gdzie organizowane jest wydarzenie, ograniczono poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości  przynajmniej 2 metrów zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.       
 11. Zasady dotyczące stoisk wystawienniczych obowiązują w halach, na terenie zewnętrznym oraz w Centrum Kongresowym.

 

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

 1. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji, barków, przestrzeni gastronomicznych na stoiskach, stref poczęstunku:) - zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
 2. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji, barków, przestrzeni gastronomicznych na stoiskach, stref poczęstunku itp.:) z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 2 metry. 

 

HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Serwis sprzątający działa zgodnie z planem zachowania higieny.
 2. W miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp. zapewniono urządzenia do higieny rąk, środkami na bazie alkoholu.
 3. Personel obsługujący wydarzenie organizowane na terenie spółki przeszkolono w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników w obiektach spółki.
 4. Prowadzone jest regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
 5. Przeprowadzana jest regularna wentylacja pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
 6. Wszystkie toalety wyposażono w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący. Dokonywana jest regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stan toalet. Wprowadzono karty kontrolne, z częstotliwością serwisu co godzinę.
 7. Zapewniona jest obecność zespołu medycznego dostępnego na terenie spółki podczas organizacji każdego wydarzenia, gdy liczba uczestników wynosi powyżej 50 osób.

 

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

 1. Podczas wydarzeń prowadzone są wzmożone akcje informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenie spółki.
 2. Podczas wydarzeń prowadzona jest komunikacja (przez system dźwiękowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie w obiektach spółki, gdzie odbywają się wydarzenia, zachowania odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny.
 3. Zamieszczono w widocznych miejscach materiały edukacyjne (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.
 4. Uruchomiono alarmowy numer telefonu, dostępny w czasie wydarzeń organizowanych na terenie spółki, obsługiwany przez pracowników Zespołu Ochrony (+48/504842390). Informację o numerze alarmowym umieszczono w widocznych miejscach na terenie spółki i stronach www spółki.

 

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi

 1. Pracowników/osoby świadczące usługi poinstruowano, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z pracodawcą, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że  mogą  być  zakażeni  koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gov.pl lub  www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem będzie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu. Zostanie powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, do której zaleceń i instrukcji należy się ściśle stosować.
 4. Pracownik taki oczekiwać będzie na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 5. Obsługa spółki podejmie próbę ustalenia obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzi rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Spółka zastosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

 1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w danym obiekcie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie  narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.

 

Zaleca się obywatelom Unii Europejskiej posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), natomiast obywatelom z poza Unii Europejskiej posiadanie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek leczenia.

Rozwiązania zostały opracowane w oparciu  m.in. o.:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów
 • na podstawie wytycznych GIS i WHO
 • wytycznych EEIA (Europejski Związek Przemysłu Targowego)
 • wytycznych UFI (Światowego Stowarzyszenia Targów)
 • oraz PIPT (Polskiej Izby Przemysłu Targowego)

 

Szanowni Państwo,

na stronach internetowych Targów Kielce została uruchomiona zakładka „Często zadawane pytania” - zachęcamy do przesyłania pytań, które wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone w tym miejscu.

 

bezpieczny-biznes

{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy