bezpieczny-biznes

 

Wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, obowiązujące w Targach Kielce S.A.

 

 

 

Ankieta epidemiologiczna do obowiązkowego wypełnienia przez każdego Uczestnika wydarzeń i złożenia w Targach Kielce przed wejściem na wydarzenie. Bez wypełnienia ankiety epidemiologicznej i złożenia jej w Targach Kielce, Uczestnik nie może wziąć udziału w wydarzeniuZwiedzający dokonujący rejestracji on-line, wypełniają ankietę w trakcie rejestracji.

Pliki do pobrania

bezpieczny-biznes I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na terenie spółki Targi Kielce S.A.

 1. Pracownik, który miał bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 (osoba ta uzyskała potwierdzony, pozytywny wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2), powinien niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, bądź skorzystać z formularza online: „Zgłoszenie do objęcia przez sanepid kwarantanną lub izolacją”, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od świadczenia pracy w spółce, uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez spółkę.
 2. Wprowadzono procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego, w szczególności o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji,  braku występowania objawów chorobowych oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną. Spółka Targi Kielce odpowiada za przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego u wszystkich pracowników i osób zatrudnionych przez spółkę.
 3. Spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, przeprowadzane są przy otwartych oknach lub drzwiach lub przy wentylacji mechanicznej pracującej w systemie 100% wymiany powietrza i z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy osobami, oraz z zachowaniem obowiązku noszenia maseczek u uczestników.
 4. Zapewnione zostały środki ochrony osobistej dla pracowników, osób zatrudnionych przez spółkę, osób świadczących usługi (maseczki) i preparaty do dezynfekcji rąk oraz instrukcje właściwego mycia i dezynfekcji rąk.

 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas przygotowania i organizacji wydarzeń w następujących strefach

 

TERENY WYSTAWIENNICZE

 1. Dostosowano liczbę uczestników do obowiązujących przepisów tj. 1 osoba na 10 m2 (osoby w pełni zaszczepione nie wliczane są do limitu osób). (jednorazowo w tym samym czasie może przebywać 3. 840 osób w obiektach zamkniętych Targów Kielce).
 2. Podawanie przez uczestników wydarzeń informacji o zaszczepieniu jest dobrowolne. Osoba, która odmówi udzielenia informacji o zaszczepieniu jest automatycznie zaliczana do osób niezaszczepionych i liczona do limitu 1 osoba na 10 m2.
 3. Zmienia się sposób organizacji przestrzeni wystawienniczych (w halach, w Centrum Kongresowym, na terenie zewnętrznym) poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.
 4. Wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez każdą osobę przebywająca na terenie Targów podczas organizacji wydarzeń. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy obiektów zamkniętych oraz miejsc na terenie zewnętrznym, wówczas gdy nie można utrzymać bezpiecznego dystansu społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami (osoby, które w w/w miejscach nie będą miały zasłoniętych ust i nosa maseczką będą proszone o ich natychmiastowe zasłonięcie w przypadku odmowy o opuszczenie obiektu). Rekomenduje się noszenie rękawiczek jednorazowych.
 5. Umożliwia się zakup maseczek na terenie obiektu targowego.
 6. Zainstalowano odpowiednią liczbę pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
 7. Zapewniony jest ciągły/ stały dostęp do płynu dezynfekcyjnego.
 8. Preferowana jest sprzedaż biletów w trybie online w celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście.
 9. Na terenie obiektów targowych podczas organizowanych wydarzeń (targi, konferencje itp.) wprowadza się zakaz roznoszenia ulotek oraz działań, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi. Uczestnikom wydarzeń (wystawcom, organizatorom i uczestnikom konferencji itp.) zaleca się wykorzystywanie stojaków na materiały reklamowe, gazety itp. 

 

 STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

 1. Wprowadzono rejestrację wszystkich uczestników wydarzeń organizowanych na terenie Targów, w celu pozyskania danych osób uczestniczących w wydarzeniach, w tym informacji czy uczestnik jest zaszczepiony - oświadczenie o szczepieniu stanowi załącznik nr 3 do Uchwały. Formularz rejestracji będzie zawierał deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Wprowadzono obowiązkową procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego dla wszystkich uczestników wydarzeń w szczególności o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji. Wystawca, organizatorzy wydarzeń oraz Pracodawcy firm świadczących usługi dla Targów i Wystawców odpowiadają za przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego wg Ankiety epidemiologicznej przygotowanej przez Targi Kielce, u swoich pracowników i są zobowiązani złożyć w/w Ankiety w Targach przed wydarzeniem. Targi Kielce odpowiadają za przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego u zwiedzających.
 3. Na wydarzenia organizowane na terenie Targów mogą wejść wyłącznie osoby uprawnione i posiadające dokumenty wstępu tj. zgłoszeni i zarejestrowani wystawcy, uczestnicy konferencji i innych spotkań, zarejestrowani zwiedzający, zarejestrowane osoby świadczące usługi oraz zarejestrowani przedstawiciele mediów. 
 4. System informatyczny obsługujący wejścia i wyjścia został dostosowany w ten sposób, że w momencie kiedy zdefiniowana limitem liczba niezaszczepionych uczestników wydarzenia, wejdzie na teren targów, system automatycznie zablokuje możliwość wejścia kolejnych nieszczepionych osób do momentu, w którym liczba nieszczepionych nie osiągnie pułapu poniżej limitu. 
 5. Wydziela się odrębne drogi komunikacji dla uczestników wydarzeń odbywających się na terenie Targów – inne dla gości wchodzących podczas wydarzeń na teren Targów, inne dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
 6. Dla gości oczekujących na wejście na wydarzenia odbywające się na terenie Targów, wydzielono bezpieczne strefy kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
 7. Wprowadzono bezdotykową formę weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.
 8. Wprowadzono system liczenia osób w celu weryfikacji liczby osób przebywających jednocześnie na terenie obiektu, w którym odbywa się wydarzenie (obsługę systemu realizuje ochrona Targów).
 9. W obiektach zamkniętych oraz miejscach na terenie zewnętrznym, w których nie można utrzymać bezpiecznego dystansu społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami prowadzona będzie weryfikacja czy uczestnicy mają na twarzy maseczkę - weryfikacji dokonuje ochrona Targów.
 10. Prowadzony będzie bezdotykowy pomiar temperatury ciała w strefie wejścia.
 11. Przygotowano zamknięte, odizolowane i odpowiednio dezynfekowane pomieszczenia („izolatorium”) dla osób z objawami infekcji.

 

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów, punkty informacyjne itp.)

 1. Ograniczono liczbę punktów obsługi do niezbędnego minimum, a umożliwiono, w jak najszerszym stopniu, obsługę online.
 2. Wyposażono w osłony z plexi stanowiska w punktach obsługi.
 3. Dopuszczeni do pracy są jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, wykonanej za ich zgodą, oraz wyposażonych w maseczki oraz rękawiczki, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
 4. Przygotowano bezpieczne strefy kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. Wyznaczono miejsca (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 1,5 metra od osoby obsługującej.
 5. Zmniejszono maksymalną liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w windzie (maksymalna dopuszczalna liczba osób podzielona przez 3, z wyłączeniem rodzin). Ponadto zaleca się używanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze oraz kobiety ciężarne.
 6. Powierzchnie lad recepcyjnych w punktach obsługi będą dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.
 7. Preferowane są rozliczenia bezgotówkowe, terminale płatnicze zabezpieczone folią oraz dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.

 

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

 1. Rekomenduje się Wystawcom planowanie zabudowy stoisk bardziej otwartych/przestrzennych tzn. w miarę możliwości ograniczenie różnego rodzaju ciasnych pomieszczeń.
 2. Należy zapewnić zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m. Przy powierzchni stoiska, na którym brak możliwości zachowania odległości 1,5 m pomiędzy osobami, rekomenduje się Wystawcom zaplanowanie specjalnych osłon w zaplanowanych punktach do prowadzenia rozmów, stosowanie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos.
 3. Rekomenduje się zapewnić szerokie schody lub schody jednokierunkowe – dodatkowo na wejściu i/lub zejściu z piętra oraz zaplanować miejsce na dozowniki do dezynfekcji w przypadku zabudowy stoisk z wykorzystaniem konstrukcji piętrowej.
 4. Rekomenduje się Wystawcom stosowanie elementów zabudowy stoiska o gładkich powierzchniach, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji (np. blaty lad informacyjnych, blaty stołów, drzwi do zamykanych pomieszczeń o systemie „wahadłowym”).
 5. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących dla personelu. Zaleca się również ustawienie płynów dezynfekujących dla gości odwiedzających stoisko.
 6. Przy organizacji przestrzeni gastronomicznej na stoisku należy zachować bezpieczną odległość między blatami stolików (liczoną od ich brzegów). Odległość ta musi wynosić min. 1,5 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
 7. Zaleca się utrzymywanie odpowiedniego dystansu z osobami wchodzącymi na teren stoiska i unikanie uścisków dłoni.
 8. Zaleca się Wystawcom oraz wszystkim organizatorom i uczestnikom wydarzeń organizowanych na terenie Targów, aby w miarę możliwości materiały dla gości były dostępne tylko w wersji online. 
 9. Zobowiązuje się firmy zabudowujące i dostawców w trakcie montażu i demontażu stoisk do zachowania zasad bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 10. Na terenie Targów ograniczono liczbę dostępnych miejsc siedzących, gdzie organizowane jest wydarzenie, poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości  przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. 
 11. Zaleca się Wystawcy dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na stoisku poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości  przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa a w przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami, noszenie maseczek ochronnych.
 12. Powyższe zasady dotyczące przygotowania i funkcjonowania stoisk wystawienniczych obowiązują w halach, na terenie zewnętrznym oraz w Centrum Kongresowym.

 

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

 1. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji, barków, przestrzeni gastronomicznych na stoiskach, stref poczęstunku itp.:) - zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
 2. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji, barków, przestrzeni gastronomicznych na stoiskach, stref poczęstunku itp.:) z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metra. 

 

HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Serwis sprzątający działa zgodnie z planem zachowania higieny.
 2. W miejscach przebywania gości, w recepcji, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp., zapewniono odpowiednią ilość urządzeń do higieny rąk z środkami na bazie 60 % alkoholu oraz instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
 3. Personel obsługujący wydarzenie organizowane na terenie Targów przeszkolono w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników w obiektach targowych.
 4. Zobowiązuje się Wystawców, firmy świadczące usługi i organizatorów innych wydarzeń do przeszkolenia personelu obsługi stoiska, wydarzenia w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenie Targów.
 5. Prowadzone jest regularne, nie rzadziej niż co 1 godzinę, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
 6. Zaleca się Wystawcom, organizatorom wydarzeń częste, nie rzadziej niż 1 godzinę, czyszczenie i dezynfekowanie, często dotykanych elementów infrastruktury: lady recepcyjne, klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
 7. Zaleca się Wystawcom, organizatorom wydarzeń przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
 8. Przeprowadzana jest regularna wentylacja pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
 9. Wyposażono wszystkie toalety w płynne mydło, środek do dezynfekcji rąk i jednorazowe ręczniki papierowe oraz instrukcje właściwego mycia i dezynfekcji rąk. Dokonywana jest też regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet.  Wprowadzono karty kontrolne, z częstotliwością serwisu co godzinę.
 10. Zapewniona jest obecność zespołu medycznego dostępnego na terenie Targów podczas organizacji każdego wydarzenia, gdy liczba uczestników wynosi powyżej 50 osób.

 

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

 1. Podczas wydarzeń prowadzone są wzmożone akcje informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenie Targów.
 2. Podczas wydarzeń prowadzona jest komunikacja (przez system dźwiękowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie
  w obiektach targowych, gdzie odbywają się wydarzenia, zachowania odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny.
 3. Zamieszczono w widocznych miejscach materiały edukacyjne (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.
 4. Uruchomiono alarmowy numer telefonu, dostępny w czasie wydarzeń organizowanych na terenie Targów, obsługiwany przez pracowników Zespołu Ochrony (+48/504842390). Informację o numerze alarmowym umieszczono w widocznych miejscach na terenie Targów i stronach www.targikielce.pl

 

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA, GALE ITP.: (UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA PLANOWANA JEST W SALI OMEGA I SALI ALFA).

 1. Miejsca, gdzie Goście, mogą siadać w Sali „Omega” zostaną oznaczone, tak aby zachować bezpieczną odległość.
 2. W przypadku większej ilości osób biorących udział w otwarciu uruchomiona zostanie dodatkowa sala z możliwością retransmisji wydarzenia.
 3. W salach, gdzie krzesła będą ustawiane, zostanie zachowana bezpieczna odległość między nimi.
 4. Podczas uroczystości, osoby występujące na scenie, zobowiązane będą do zachowania bezpiecznej odległości.
 5. Osoby występujące na scenie mogą zdjąć maskę lub inny materiał zasłaniający usta i nos, na czas wystąpienia.

 

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi

 1. Pracowników/osoby świadczące usługi poinstruowano i zobowiązano, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z pracodawcą, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że  mogą  być  zakażeni  koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gov.pl lub  www.gov.pl/web/koronawirus/,  a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem będzie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu. Zostanie powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, do której zaleceń i instrukcji należy się ściśle stosować.
 4. Pracownik taki oczekiwać będzie na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 5. Obsługa Targów podejmie próbę ustalenia obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzi rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. W zakresie szczegółowych rozwiązań i ważnych wątpliwości dotyczących organizacji wydarzeń Targi Kielce S.A. będą kontaktować się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pełniącym nadzór epidemiologiczny na terenie, na którym odbywa się dane przedsięwzięcie.

 

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

 1. Należy podjąć próbę ustalenia listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w danym obiekcie, na stoisku (w porozumieniu z Wystawcą, organizatorem konferencji lub innego wydarzenia ) i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie  pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie  narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.
 3. Ze strony Targów Kielce S.A. za opiekę nad osobą z niepokojącymi objawami, potrzebującą pomocy medycznej odpowiada osoba znajdująca się najbliżej osoby z niepokojącymi objawami. Osoba taka zobowiązana jest do działania zgodnie z poniższą instrukcją:
 • Po dotarciu do osoby z niepokojącymi objawami, potrzebującej pomocy medycznej musi:

  - przeprowadzić ją do wyznaczonego na terenie Targów Punktu Medycznego,

  - lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby i podejmuje decyzję o konieczności lub nie przetransportowania osoby do Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, jednocześnie jest w kontakcie z w/w Oddziałem celem zweryfikowania podejrzenia zakażenia koronawirusem 2019-nCoV,

  - jeśli lekarz podejmie decyzję o konieczności transportu do Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach należy zadzwonić na numer alarmowy 112 i wezwać karetkę pogotowia w celu przetransportowania osoby z objawami sygnalizującymi możliwość zakażenia do Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (adres: ul. Radiowa 7,  25-317 Kielce, tel:  41 36 37 133; 41 36 37 131; 41 36 37 132; 41 363 71 39; 41 36 37 146),

  - powiadomić o fakcie zaistnienia objawów sygnalizujących możliwość zakażenia koronawirusem Prezesa Zarządu spółki tel: 0607181762 i Alberta Szczepanka
      tel: 606 418 153,

  - zlecić Kierownikowi Zespołu Ochrony, próbę uzyskania informacji o lokalizacjach miejsc pobytu osoby z objawami sygnalizującymi możliwość zakażenia koronawirusem, w czasie przebywania na terenie Targów,

  - powiadomić o fakcie zaistnienia objawów sygnalizujących możliwość zakażenia koronawirusem 2019-nCoV Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (adres: Skibińskiego 4, 25-819 Kielce, telefon kontaktowy do Sekcji Nadzoru Epidemiologicznego 41 345 22 79 oraz Centrala 41 345 46 22). 

 

Zaleca się obywatelom Unii Europejskiej, którzy są w pełni zaszczepieni posiadanie EU Digital COVID Certificate (Unijny Certyfikat Covid (UCC)) oraz posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), natomiast obywatelom spoza Unii Europejskiej posiadanie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek leczenia.

Rozwiązania zostały opracowane w oparciu  m.in. o.:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów
 • na podstawie wytycznych GIS i WHO
 • wytycznych EEIA (Europejski Związek Przemysłu Targowego)
 • wytycznych UFI (Światowego Stowarzyszenia Targów)
 • oraz PIPT (Polskiej Izby Przemysłu Targowego)

 

Szanowni Państwo,

na stronach internetowych Targów Kielce została uruchomiona zakładka „Często zadawane pytania” - zachęcamy do przesyłania pytań, które wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone w tym miejscu.

 

bezpieczny-biznes