I dzień targów: 15 września 2021 (środa)
Godziny otwarcia ekspozycji: 10:00 - 17:00
10:00 - 10:30 sala OMEGA Uroczyste otwarcie targów EXPO-GAS
11:00 - 15:30 sala OMEGA Konferencja: „Zielone Gazownictwo – wyzwania systemowe i technologiczne

Organizator:Izba Gospodarcza Gazownictwa,  ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, REJESTRACJA:  www.igg.pl  zakładka EXPO-GAS 2021

11:00 - 11:05 Otwarcie konferencji
11:05 - 11:20 Wystąpienia gości
11:20 - 12:30 SESJA I Wyzwania systemowe Zielonego Ładu 1.Polski Zielony Ład, Strategie: wodorowo-środowiskowa, biometanowa, metanowa oraz Polityka Surowcowa Państwa i FIT for 55 (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) 2.Unijne i krajowe regulacje prawne: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii), 3.Energetyka niskoemisyjna (Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii) 4.Platformy konkursowe i grantowe dla innowacyjnych projektów Zielonego Ładu (NCBR i NFOŚiGW) 5.Zrównoważone finansowanie dekarbonizacji gospodarek w regionach Polski (Instytut WiseEuropa); PANEL DYSKUSYJNY SESJI I
12:40 - 13:50 SESJA II Uwarunkowania technologiczne dla rynku gazu 1.Zielone gazy biometan i wodór w Polsce – (Forum Energii) 2.Ograniczanie emisji w sektorze bytowo-komunalnym (AGH) 3.Efektywność energetyczna (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.) 4.Programy dla rozwoju gazów zdekarbonizowanych i sektora biogazu (Kancelaria Prawna); PANEL DYSKUSYJNY SESJI II
14:30 - 15:30 SESJA III 14.30 – 15.30 Wyzwania naukowe dla sektora energii i gazu 1.Potencjał ośrodków naukowo-badawczych w zakresie „zielonych innowacji” (AGH) 2.Misja INiG-PIB w obszarze „zielonego gazownictwa” (INiG-PIB) 3.Nowe technologie wodorowe w projektach międzynarodowych (Instytut Energetyki) 4.Nowe technologie w firmach branży gazowniczej (projekty m.in. z GAZ-SYSTEM, PGNIG, PGNIG Termika, PSG) z udziałem Przedstawicieli świata nauki; PANEL DYSKUSYJNY SESJI III
19:00 - 00:00 hotel ECHO w Cedzynie Wieczór plenerowy dla Wystawców i Gości targów EXPO-GAS /wstęp za zaproszeniami/
II dzień targów: 16 września 2021 (czwartek)
Godziny otwarcia ekspozycji: 10:00 - 16:00
10:00 - 14:00 sala LAMBDA Warsztaty techniczne w zakresie standaryzacji

Organizator: Izba Gospodarcza Gazownictwa,  ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, REJESTRACJA:  www.igg.pl  zakładka EXPO-GAS 2021

10:00 - 10:05 Przywitanie
10:05 - 10:15 Informacja o pracach standaryzacyjnych KST w latach 2021 - 2022
10:15 - 10:30 Prezentacja standardu ST-IGG-2801:2020 Określanie ciśnienia roboczego dla gazociągów stalowych (powyżej 0,5 MPa) na podstawie defektów oraz dobór metod ich naprawy. W standardzie podano podstawowe zasady określania ciśnienia roboczego dla gazociągów stalowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa z defektami oraz określono możliwe rodzaje ich napraw bez wymiany odcinków gazociągu. Określenie ciśnienia roboczego zależy od operatora. Wskazano zalecane metody napraw gazociągów, nie zamykając możliwości stosowania innych metod. Naprawa pęknięć metodami opisanymi w niniejszym standardzie jest niedopuszczalna.
10:30 - 10:45 Prezentacja techniczna firma Honeywell „Prezentacja urządzeń z certyfikatami na wodór”
10:45 - 11:00 Prezentacja standardu ST-IGG-0209:2021 Ocena jakości gazów ziemnych Część 4: Przyrządy pomiarowe do wyznaczania temperatury punktu rosy wody w gazach ziemnych. W standardzie przedstawiono wymagania w zakresie projektowania, montażu, kontroli, uruchomienia i eksploatacji przyrządów pomiarowych i systemów pomiarowych temperatury punktu rosy wody na sieciach gazowych. Standard jest pierwszym standardem Izby Gospodarczej Gazownictwa w powyższym zakresie. W standardzie przedstawiono wymagania i zalecenia odnośnie do poprawnego wykonywania pomiarów temperatury punktu rosy wody za pomocą urządzeń stacjonarnych, pracujących jako urządzenia „on-line”, oraz za pomocą urządzeń przenośnych.
11:00 - 11:15 Prezentacja techniczna SITPNiG – Dominik Staśko, Marek Rutkowski „Autorska metoda bezenergetycznej kompensacji wahań zapotrzebowania na gaz w sieciach gazowych”
11:15 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 11:45 Prezentacja projektu ST-IGG-3301 Technologie b ezwykopowe. Horyzontalne przewierty sterowane. W standardzie określono wymagania i zalecenia niezbędne dla procesu prawidłowego projektowania i wykonania Horyzontalnych Przewiertów Sterowanych (HPS) i Horyzontalnych Wierceń Kierunkowych (HWK). W szczególności zdefiniowano listę wymagań na poszczególnych etapach procesu, począwszy od wizji w terenie poprzez opracowanie dokumentacji: geologicznej, technicznej, wykonawczej aż po odbiór wykonanego przekroczenia. Ponadto przedstawiono funkcjonujące na rynku, jak również opracowane nowe algorytmy do obliczeń parametrów procesu technologicznego, których stosowanie zaleca się w wykonawstwie Horyzontalnych Przewiertów Sterowanych.
11:45 - 12:00 Prezentacja techniczna ZISCO S.A. Jacek Piotrowicz – „Spawanie metoda MULTIJET”
12:00 - 12:15 Prezentacja projektu ST-IGG-3701:2021 Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Wymagania i zalecenia. W standardzie podano wymagania w zakresie projektowania, budowy, montażu, kontroli, uruchomienia i eksploatacji stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego – LNG (SR LNG). Standard dotyczy stacjonarnych, trwale związanych z gruntem, samodzielnych instalacji i urządzeń SR LNG wykorzystywanych do prowadzenia procesu regazyfikacji, z przeznaczeniem dla potrzeb bytowych, procesów produkcji lub jako źródło wspomagające dostawy gazu ziemnego za pośrednictwem sieci gazowej. Celem opracowania standardu jest opracowanie powszechnych wymagań dotyczących budowy stacji regazyfikacji LNG (SR LNG), oraz wymagań dotyczących wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkowania stacji, wymagań środowiskowych oraz bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego do odbiorców
12:15 - 12:30 Prezentacja techniczna SITPNiG – Zbigniew A. Tałach „Perspektywy i możliwości wykorzystania skroplonego gazu ziemnego LNG w gospodarce komunalnej, przemyśle i transporcie”
19:00 - 00:00 Grand Hotel (dawne "Łysogóry") , Kielce Uroczysta Gala targów EXPO-GAS połączona z bankietem /wstęp za zaproszeniami/
15-16.09.2021
Godziny otwarcia
 • 15 IX 2021
  10:00 - 17:00
 • 16 IX 2021
  10:00 - 16:00
  15-16.09.2021
  Godziny otwarcia
  • 15 IX 2021
   10:00 - 17:00
  • 16 IX 2021
   10:00 - 16:00