POLAND - U.S. OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOŚCIĄ